KIỂM SOÁT CÂN NẶNG

Lưu Hữu Lợi sau 90 ngày dùng TR90 anh đã giảm từ 117kg xuống còn 89kg. Đồng thời bệnh gut của anh cũng biết mất theo 90 ngày .
Lưu Hữu Lợi sau 90 ngày dùng TR90 anh đã giảm từ 117kg xuống còn 89kg. Đồng thời bệnh gut của anh cũng biết mất theo 90 ngày .
Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s